Spitalul Orășenesc Baraolt scoate la concurs un post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea de medicină de laborator

Miercuri, 15.02.2023

În baza prevederilor Ordinului M.S. nr. 166/2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, Spitalul Orășenesc Baraolt scoate la concurs un post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea de medicină de laborator.

Denumirea postului: Medic specialist de specialitate medicină de laborator

Nivelul postului: de execuție

Structura în cadrul căreia se află postul vacant: Laboratorul de analize medicale

Perioada: nedeterminată

Timpul de lucru: 7 ore/zi, 35 ore/săptămână cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

Conform art. 8 alin. (2) din Ordinul MS nr. 166/2023, dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

» formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la H.G. nr. 1336/2022;

» copia de pe diploma de licență și certificatul de specialist;

» copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

» dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.(1) lit.e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit.d) sau e), respectiv la art. 628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

» acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3 la ordin;

» certificat de cazier judiciar;

» certificatul de integritate comportamentală

» adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sa de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

» copia actului de identitate în termen de valabilitate;

» copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat scimbarea de nume, după caz;

» curriculum vitae, model comun european;

» chitanța de plată a taxei de concurs

Taxa de concurs: 150 lei

Condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Ordinul MS nr. 166/2023 în vederea ocupării postului vacant sunt următoarele:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

» are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

» cunoaște limba română, scris și vorbit;

» are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

» are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

» îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

» nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

» nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

» nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul begetar plătit din fonduri publice.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

» Studii de specialitate în specialitatea medicină de laborator

» Perfecționări (specializări): certificat de medic specialist de medicină de laborator

» Vechime: Nu se solicită

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • 15.02.2023 - publicarea anunțului
 • 15.02.2023 - 28.02.2023, ora 14:00 - termenul de depunere a dosarelor;
 • 02.03.2023, ora 13:00 - selecția dosarelor pentru înscriere (proba A) și pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr 3 la ordin și afișarea rezultatelor;
 • 02.03.2023, ora 15:00 - afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
 • 03.03.2023, ora 15:00 - termenul de depunere a contestațiilor;
 • 06.03.2023, ora 15:00 - afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;
 • 10.03.2023, ora 10:00 - proba scrisă (proba B);
 • 10.03.2023, ora 14:00 - afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.03.2023;
 • 13.03.2023, ora 14:00 - termenul de depunere a contestațiilor;
 • 14.03.2023, ora 14:00 - afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;
 • 15.03.2023, ora 10:00 - proba clinică sau practică (proba C);
 • 15.03.2023, ora 14:00 - afişarea rezultatelor de la proba clinică sau practică;
 • 16.03.2023, ora 14:00 - termenul de depunere a contestațiilor;
 • 17.03.2023, ora 14:00 - afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;
 • 17.03.2023, ora 15:00 - afişarea rezultatelor finale

Dosarele de înscriere se depun în perioada 15.02.2023-28.02.2023, la sediul Spitalului Orășenesc Baraolt, str.Kossuth Lajos, nr.202, biroul RUNOS, de luni pâna vineri în intervalul orar 08:00-15:00.

Tematica și Bibliografia postului sunt anexă la prezentul anunț.

Informații suplimentare se pot obține la biroul RUNOS aflat la sediul unității din orașul Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 202, tel.: 0267377715.

Manager interimar, Rend Kármen-Timea

TEMATICA pentru concursul de ocupare de post specialitatea MEDICINĂ DE LABORATOR

 1. PROBA SCRISA

II - IV. TREI PROBE PRACTICE

 1. PROBA SCRISA
 2. Diagnosticul de laborator al productiei si distructiei de eritrocite. (1,2,3)
 3. Metabolismul fierului: date normale, fiziopatologie, metode de explorare in laboratorul clinic. (1,2,3)
 4. Diagnosticul de laborator al hemolizei extravasculare si al hemolizei intravasculare. (1,2,3)
 5. Anomaliile morfologice ale globulului rosu: descriere, semnificatie, metode de evidentiere.(1,2,3)
 6. Hemostaza si fibrinoliza: mecanisme, reglare, explorare in laboratorul clinic. (1,2,3)
 7. Definitia, clasificarea patogenica si metodologia de identificare a urmatoarelor tipuri de anemii: hipocrome, hemolitice, megaloblastice. (1,2,3)
 8. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale bolilor mieloproliferative cronice: leucemia, granulocitara cronica, mielofibroza cu metaplazie mieloida, policitemia Vera, trombocitemia hemoragica. (1,2,3)
 9. Definitia, clasificarea si criteriile de diagnostic ale leucemiei limfatice cronice si ale leucemiei cu celule paroase.(1,2,3)
 10. Leucemiile acute (L.A.): clasificarea (criteriile FAB) si metodele de diagnostic (examenul morfologice, citochimia optica si ultrastructurala, imunofenotiparea, examenul citogenetic, genetica moleculara. (1,2,3)
 11. Sindroame mielodisplazice (SMD): definitie, clasificare (criteriile FAB), diagnosticul diferential dintre SMD si LA. (1,2,3)
 12. Sindroame hemoragice (SH): clasificare, metodologia diagnosticului. Se vor trata urmatoarele afectiuni: SH de cauza trombocitara, hemofiliile, boala Von Willebrand, sindromul coagularii intravasculare diseminate, fibrinoliza primara. (1,2,3)
 13. Sistemele ABO si Rh: antigene si anticorpi regulari si imuni; regulile transfuzionale de compatibilitate ABOsi identitate si compatibilitate Rh; regulile imunologice ale transfuziei; accidentele imunologice ale transfuziei. (1,2,3)
 14. Proteinele: (4)

- peptide biologic active

- nivele de organizare a macromoleculelor proteice (structura primara, secundara, suprasecundara, tertiara, domeniile, structura cuaternara)

- biosinteza proteica (etape)

- metabolismul aminoacizilor

- reactiile de transaminare si dezaminare oxidativa

- degradarea scheletului de atomi de C (defecte genetice)

- ciclul ureei

 1. Glucide (4)

- glicoliza

- gluconeogeneza

- ciclul acizilor tricarboxilici

 1. Lipide (4)

- biosinteza acizilor grasi

- degradarea acizilor grasi (B-oxidarea)

- formarea corpilor cetonici - acetoacetatul ca sursa de energie

- derivati ai acizilor grasi: prostaglandine, tromboxani, leukotriene

- colesterolul - biosinteza

- acizi biliari

- lipoproteinele serice (structura, hiperlipoproteinemiile primare si secundare)

 1. Enzime (4)

- structura enzimelor

- izoenzime

- functia catalitica a ARN

- notiuni de cinetica enzimatica

 1. Morfologia si structura celulei bacteriene. (5,6)
 2. Procesul infectios; caracterele de patogenitate ale germenilor (factorii de patogenitate). (5,6)
 3. Actiunea agentilor fizici, chimici si biologici asupra microorganismelor. (5,6)
 4. Genetica bacteriana (organizarea materialului genetic, variabilitatea genetica). (5,6)
 5. Antibiotice (mecanisme de actiune pe celula bacteriana, rezistenta bacteriilor la antibiotice). (5,6)
 6. Antigene (definitie, proprietati). (5,6)
 7. Factorii de aparare nespecifica.(5,6)
 8. Raspunsul imuni umoral(5,6)
 9. Raspunsul imuni celular.(5,6)
 10. Dinamica raspunsului imun. Imunomodulatori.(5,6)
 11. Deviatiile raspunsului imun (toleranta imunologica, hipersensibilitate, autoimunitate). (5,6)
 12. Coci Gram pozitivi (stafilococi, streptococi, pneumococi). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 13. Coci Gram negativi (meningococ, gonococ). (5,6)
 14. Enterobacteriaceae strict patogene (Salmonella, Shigella). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 15. Enterobacteriaceae conditionat patogene (Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus Yersinia). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 16. Parvobacteriaceae (Haemophilus, Brucella, Bordetella) Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 17. Bacili Gram pozitivi (Corynebacterium, Bacillus). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.(5,6)
 18. Germeni anaerobi (Clostridium, germeni anaerobi nesporulati). Caractere generale, de patogenitate, diagnostic de laborator.( 5,6)
 19. Proprietati generale ale virusurilor (structura, clasificarea si multiplicarea). (7)
 20. Virusurile hepatice (clasificarea, diagnostic de laborator).(7)
 21. HIV (diagnostic de laborator).(7)
 22. Virusurile gripale (clasificare, diagnostic de laborator).(7)
 23. Echinococcus granulosus (patogenie, diagnostic de laborator).(8)
 24. Trichinella spiralis (patogenie, diagnostic de laborator).(8)
 25. Toxoplasma gondi (patogenie, diagnostic de laborator).(8)
 26. Trichomonas (patogenie, diagnostic de laborator).(8)
 27. Infectii parazitare oportuniste in sindroame de imunodeficienta (patogenie, diagnostic de laborator).(8)

II. PROBA PRACTICA DE LABORATOR - HEMATOLOGIE (9,10,11)

 1. Pregatirea materialului si recoltarea sangelui pentru hemograma. Coloratiile uzuale. Picatura groasa.
 2. Numararea eritrocitelor, leucocitelor, trombocitelorDeterminarea reticulocitelor. Indici eritrocitari. Determinarea VSH.
 3. Teste citochimice: FAL, peroxidaze, Sudan, esteraze, Pas, hemosiderina medulara si urinara.
 4. Mielograma.
 5. Examenul morfologic (examinarea si interpretarea unor frotiuri sanguine si medulare si a unor amprente de organe hematopoietice).
 6. Concentratul leucocitelor.
 7. Rezistenta osmotica, autohemoliza, determinarea corpilor Heinz, determinarea hemoglobinei alcalino-rezistente, testul Brewer, testul de siclizare, testul Ham, testul cu sucroza, testul Sia.
 8. Determinarea grupelor sanguine; teste de compatibilitate.
 9. Teste pentru diagnosticul bolilor autoimune: test Coombs, test indirect cu eritrocite papainate, aglutinine la rece, hemolizine, determinarea FAN si a celulelor LE, dozarea complementului, determinarea factorului reumatoid, latex si Waaler-Rose.
 10. Testul rozetelor E si EAC.
 11. Teste pentru explorarea hemostazei si fibrinolizei si prepararea reactivilor necesari:
 12. a) Timpul de sangerare (TS)(tehnica Duke si Ivy).
 13. b) Rezistenta capilara.
 14. c) Timpul Howell (TH).
 15. d) Timpul de cefalina (PTT).
 16. e) Timpul Quick (TQ), AP, LR, INR.
 17. f) Timpul de trombina (TT).
 1. g) Timpul de reptilaza (TR).
 2. h) Timpul de protrombina serica (TPS)
 3. i) Determinarea fibrinogenului (gravimetric).
 4. j) Timpul de liza cheagului euglobulinic (TLCE).
 5. k) Testul monomerilor de fibrina (TMF).
 6. l) Testul activarii reziduale din ser (TARS).

La pct.12, tratarea subiectului trebuie sa cuprinda urmatorii parametrii: principiul metodei, tehnica de executie, interpretarea rezultatelor.

III. PROBA PRACTICA DE LABORATOR - BIOCHIMIE (10,12)

 1. Examen de urina:
 2. a) examenul calitativ al urinii
 3. b) examenul cantitativ al urinii
 4. c) examenul microscopic al sedimentului urinar.
 5. Dozarea substantelor minerale: clor, calciu, fosfor, fier, sodiu, magneziu, potasiu, ion bicarbonic.
 6. Dozarea proteinelor sanguine: dozarea proteinelor totale si determinarea raportului albumine/globuline, testele de disproteinemie, dozarea aminoacizilor totali, dozarea fibrinogenului, electroforeza.
 7. Dozarea ureei, amoniacului, acidului uric, creatininei.
 8. Dozarea bilirubinei sanguine.
 9. Dozarea glucozei.
 10. Dozarea lipidelor totale, colesterolului total, trigliceridelor si acizilor grasi.
 11. Determinarea activitatii enzimelor serice: transaminaze (GOT si GPT), fosfataza alcalina si acida, amilaza, lactat dehidrogenaza, creatinfosfokinaza.
 12. Examenul biochimic al LCR: dozarea de glucoza, clor, proteine.

IV. PROBA PRACTICA DE LABORATOR - MICROBIOLOGIE (13,14,15)

 1. Efectuarea de frotiu. Metode de colorare (albastru de metilen, Gram, Ziehl-Nielsen, verde malachit).
 2. Determinarea sensibilitatii la chimioterapice (antibiograma difuzimetrica, interpretare, CMI, CMB, criterii de alegere a trusei de antibiograma.
 3. Diagnosticul de laborator al infectiilor stafilococice, streptococice.
 4. Diagnosticul de laborator al infectiilor meningococice si gonococice.
 5. Diagnosticul de laborator al difteriei.
 6. Diagnosticul de laborator al tuberculozei.
 7. Diagnosticul de laborator al toxiinfectiilor alimentare.
 8. Diagnosticul de laborator al sifilisului.
 9. Diagnosticul de laborator al leptospirozei.
 10. Diagnosticul de laborator al infectiilor cutanate, ORL.
 11. Diagnosticul de laborator al infectiilor respiratorii: exudat faringian, exudat nazal, sputa, aspirate bronsice.
 12. Hemocultura.
 13. Urocultura.
 14. Coprocultura (Esch.Coli, Shigella, Salmonella, Yersinia, Vibrio cholerae, grup 0:1 si grup non 0:1).
 15. Coprocultura (germeni conditionat patogeni: enterococi, Proteus, Klebsiella).
 16. Examenul de laborator al LCR (meningococ, pneumococ, hemofili, piocianic, bacilul tuberculos).
 17. Diagnosticul de laborator al infectiilor cu anaerobi sporulati.
 18. Teste imunologice: reactia de imunoflorescenta, ELISA, RIA, precipitarea in gel (simpla si dupla infuzie), imunoelectroforeza, contraimunoelectroforeza, aglutinarea, coagularea, hemaglutinarea pasiva, VDRL, RFC (principiul reactiei, metoda de lucru, interpretarea rezultatelor).
 19. Diagnosticul de laborator al gripei.
 20. Diagnosticul de laborator al hepatitei virale B si C.
 21. Diagnosticul de laborator in SIDA.
 22. Diagnosticul hematologic al malariei.
 23. Examenul coproparazitologic in: giardioza, ascardioza, oxiuroza, trichocephaloza, strongyloidoza, teniaze.

BIBLIOGRAFIE

 1. R. Păun -Tratat de medicină internă (Hematologie), vol I - Ed. Medicală, Bucureşti, 1997
 2. R. Păun - Tratat de medicină internă (Hematologie), vol II - Ed. Medicală, Bucureşti, 1999
 3. Delia Mut Popescu - Hematologie Clinică, Ed. Medicală, Bucureşti, 1994
 4. Veronica Dinu, E. Trutia, Elena Popa Cristea, Aurora Popescu - Biochimie Medicală Mic tratat Ed. Medicală, Bucureşti, 2000
 5. Lucia Debeleac - Microbiologie Medicală, Ed. Medicală şi Pedagogică, Bucureşti, 1992
 6. Lucia Debeleac - Microbiologie, Ed. Medicală Amaltea 1994
 7. Costin Cernescu - Virusologie Medicală Ed. Medicală, Bucureşti, 2000
 8. Simona Rădulescu - Parazitologie Medicală Ed. All, 2000
 9. Kondi-Anghel - Laboratorul Clinic Hematologie Ed. Medicală Bucureşti, 1981
 10. Metode Curente pentru analize de Laborator Clinic, Ed. Medicală, Bucureşti, 1982
 11. Florica Enache, Maria Stuparu -Diagnosticul de laborator în hemostază, Ed. All, 1998
 12. Coordonator - E. Trutia - Manual de Laborator Ed. Tehnoplast Company SRL, Bucureşti, 1999
 13. Metode de laborator de uz curent - Ed. Medicală, Bucureşti, 1997
 14. Practica Diagnosticului Imunochimic - Ed. Medicală Bucureşti, 1986
 15. D. Buiuc - Microbiologie Medicală Ed. Medicală şi Pedagogică Bucureşti, 1992