Spitalul Orășenesc Baraolt scoate la concurs un post vacant contractual de spălătoreasă

Marți, 21.02.2023

În baza prevederilor HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice Spitalul Orășenesc Baraolt scoate la concurs un post vacant contractual de spălătoreasă.

Denumirea postului: Spălătoreasă

Nivelul postului: de execuție

Structura în cadrul căreia se află postul vacant: Spălătoria spitalului

Perioada: nedeterminată

Timpul de lucru: 8 ore/zi, 40 ore/săptămână cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

Conform art. 35 alin.(1) din HG nr. 1336/2022, dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente:

» formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr.2;

» copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

» copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

» copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

» copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberatede angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

» certificat de cazier judiciar;

» adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

» certificatul de integritate comportamentală;

» curriculum vitae, model comun european;

» chitanța de plată a taxei de concurs

Taxa de concurs: 50 lei

Condiţiile generale prevăzute de art. 15 din HG nr. 1336/2022 în vederea ocupării postului vacant sunt următoarele:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

» are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

» cunoaște limba română, scris și vorbit;

» are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

» are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

» îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

» nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

» nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

» nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice de participare la concurs:

» Studii generale: adeverință de studii de X clase

» Vechime: Nu se solicită

Calendarul de desfăşurare a concursului:

- 22.02.2023- publicarea anunțului

- 22.02.2023 - 07.03.2023, ora 14:30 - termenul de depunere a dosarelor;

- 09.03.2023, ora 13:00 - selecția dosarelor de înscriere la concurs;

- 09.03.2023, ora 15:00 - afișarea rezultatelor selecției dosarelor;

- 10.03.2023, ora 15:00 - termenul de depunere a contestațiilor;

- 13.03.2023, ora 15:00 - afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;

- 14.03.2023, ora 10:00 - proba scrisă ;

- 14.03.2023, ora 14:00 - afişarea rezultatelor de la proba scrisă;

- 15.03.2023, ora 14:00 - termenul de depunere a contestațiilor;

- 16.03.2023, ora 14:00 - afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;

- 17.03.2023, ora 10:00 - interviul;

- 17.03.2023, ora 14:00 - afişarea rezultatelor de susținere a interviului;

- 20.03.2023, ora 14:00 - termenul de depunere a contestațiilor;

- 21.03.2023, ora 14:00 - afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor;

- 22.03.2023, ora 14:00 - afişarea rezultatelor finale

Dosarele de înscriere se depun în perioada 22.02.2023-07.03.2023, la sediul Spitalului Orășenesc Baraolt, str.Kossuth Lajos, nr.202, biroul RUNOS, de luni pâna vineri în intervalul orar 08:00-14:30.

Bibliografia postului este anexă la prezentul anunț.

Informații suplimentare se pot obține la biroul RUNOS aflat la sediul unității din orașul Baraolt, str. Kossuth Lajos, nr. 202, tel.: 0267377715.

Manager interimar,
jur. Rend Kármen-Timea

Bibliografie

pentru ocuparea postului vacant de spălătoreasă

 • Ordinul nr. 1025/2000, pentru aprobarea Normelor privind serviciile de spălătorie pentru unităţiile medicale:
  • Definiţii
  • Sortarea lenjeriei
  • Cântărirea lenjeriei
  • Procesul de spălare
  • Stoarcerea lenjeriei
  • Uscarea lenjeriei
  • Călcarea lenjeriei
  • Depozitarea şi transportul lenjeriei curate
 • Ordinul nr. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenței medicale în unităţile sanitare.
  • Anexa nr.4 - PRECAUŢIUNILE STANDARD - Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale
 • Ordinul nr. 1761/2021, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice și private
  • Capitolul I, Capitolul II, Capitolul III
  • Anexa nr. 3
 • Ordinul nr.1226/2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale
  • Capitolul II, Capitolul VII, Capitolul XI
  • Anexa nr. 3.

Manager interimar,
jur. Rend Kármen-Timea