Spitalul Orășenesc Baraolt scoate la concurs un post vacant contractual de asistent medical radiologie-studii superioare – post unic

Miercuri, 11.10.2023

Denumirea postului: Asistent medical radiologie studii superioare

Nivelul postului: de execuție

Structura în cadrul careia se află postul unic vacant: Laborator de Radiologie și Imagistica Medicală

Perioada: nedeterminată

Timpul de lucru: 6 ore / zi, 30 ore / săptămâna cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata

Conform art.35 alin.(1) din HG nr.1336/2022, dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa 2;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală ;
 • curriculum vitae, model comun european.
 • Chitanta de plata a taxei de concurs

Taxa de concurs : 50 lei

Conditii generale prevazute de art.15 din HG nr.1336/2022in vederea ocuparii postului vacant sunt urmatoarele:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice de participare:

 • Studii de specialitate: Diploma de licenta- asistent medical generalist licentiat
 • Perfectionare: Curs radiologie
 • Cunostinte de operare pe calculator( necessitate si nivel): da/mediu
 • Certificat de membru OAMGMAMR

Calendarul de desfasurare a concursului:

 • 04.10.2023 - publicarea anuntului
 • 09.10.2023-13.10.2023, ora 13:00 - termenul de depunere a dosarelor;
 • 16.10.2023, ora 12:00 - selectia dosarelor de inscriere la concurs;
 • 16.10.2023, ora 14:00 - afisarea rezultatelor selectiei dosarelor ;
 • 17.10.2023, ora 14:00 - termen de depunere a contestatiilor;
 • 18.10.2023, ora 14:00 - afisare rezultatelor solutionarii contestatiilor;
 • 20.10.2023, ora 10:00 - proba scrisa;
 • 20.10.2023, ora 14:00 - afisare rezultatelor de la proba scrisa;
 • 23.10.2023, ora 14:00 - termen de depunere a contestatiilor;
 • 24.10.2023, ora 9:00 - afisare rezultatelor solutionarii contestatiilor;
 • 24.10.2023, ora 13:00 - interviul;
 • 24.10.2023, ora 15:00 - afisarea rezultatului de sustinere a interviului;
 • 25.10.2023, ora 12:00 - termen de depunere a contestatiilor;
 • 25.10.2023, ora 14:00 - afisare rezultatelor solutionarii contestatiilor;
 • 26.10.2023, ora 10:00 - afișarea rezultatelor finale

Dosarele se inscriere se depun in perioada 09.10.2023 – 13.10.2023, la sediul Spitalului Orasenesc Bararolt, Str.Kossuth Lajos , nr.202, biroul RUNOS,de luni pana vineri in intervalul orar 08:00-14:30.

Tematica si Bibliografia postului este anexa la prezentul anunt si se poate consulta pe pagina de internet al spitalului, www.spitbar@spitbar.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS aflat la sediul unitatii din orasul Baraolt, str.Kossuth Lajos, nr.202 , tel.0267377600. int.123.

Manager,
Ec. Váncza Gabriella

Bibliografia

Asistent medical radiologie

 • Ghidul ESUR privind mediile de contrast,Versiunea 7.0 (www.esur.org) versiunea in limba romana
 • Normele privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerilor medicale (NSR-04), aprobate prin Ordinul comun MSF SI cncan, nr.285/79/2002 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.446 bis din 25 iunie 2002
 • Radioimagistica medicala radiofizica si tehnica - Manual editat cu sprijinul Ordinul Asistentilor Medicali din Romania- editura Universitatea “Carol Davila”, Bucuresti, 2016, Ana Magdalena Bratu,Constantin Zaharia
 • Manual de tehnica radiological, Editura Medicala,Bucuresti 1988, sub redactia Mihai Lungeanu
 • NSR 111- Norme de securitate radiologica in practicile de radiologie
 • Ordinul 1101 /2016- Norme de supraveghere, prevenire i limitare a infectiilor
 • Odinul nr. 1.761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia
 • Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Tematica

1) Radiatia X: Natura radiatiilor X, formarea radiatiilor X, intensificarea fasciculului de radiatii, penetranta;

2) lnteractiunea radiatiilor X cu materia: interactiuni direct ionizante,interactiuni indirect ionizante, modul elementar de actiune al radiatiilor X;

3) Tubul radiogen si anexele sale;

4) Radiografia: formarea imaginii radiografice, instalatia de radiografie, casete si ecrane intaritoare, fimul radiografic, developarea, calitatea filmului radiografic, factor de calitate in aprecierea imaginii radiografice;

5) Contrastul artificial: substante de contrast utilizate in radiologia conventionala, tomografia computerizata si in rezonanta magnetica (IRM).Reactii adverse aparute la administrarea i.v. de substanta de contrast iodata. Metode de prevenire si combatere a incidentelor si accidentelor post-administrare a substantelor de contrast. Rolul asistentei in adminsitrarea substantei de contrast intravenoase.

6) Exploraarea radio- imagistica

7) Notiuni de radioprotectie si securitate radiological in practicile de radiologie;

8) Atributiile si competentele profesionale ale asistentului medical de radiologie;

9) Supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale 1n unitatile sanitare;

10) Curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;

11) Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.