Concurs pt. post vacant contractual de asistent medical de supraveghere prevenire și limitare a infecțiilor asociate – post unic

Vineri, 9.02.2024

Spitalul Orășenesc Baraolt scoate la concurs un post vacant contractual de asistent medical de supraveghere prevenire și limitare a infecțiilor asociate – post unic

Denumirea postului: asistent medical generalist pentru activitate de supraveghere prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale

Nivelul postului: de execuție

Structura în cadrul careia se află postul unic vacant: Birul management de calitate

Perioada: determinată

Timpul de lucru: 2 ore / zi, 10 ore / săptămâna cu contract individual de muncă pe perioada determinata

Conform art.35 alin.(1) din HG nr.1336/2022, dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente:

 • formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa 2;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • certificatul de integritate comportamentală ;
 • curriculum vitae, model comun european.
 • Chitanta de plata a taxei de concurs

Taxa de concurs : 50 lei

Conditii generale prevazute de art.15 din HG nr.1336/2022in vederea ocuparii postului vacant sunt urmatoarele:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioarele:

 • are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 (2)din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice de participare:

 • Studii de specialitate: Diploma de licenta- asistent medical generalist licentiat
 • Perfectionare: Curs Infecțiile asociate asistenței medicale
 • Cunostinte de operare pe calculator( necessitate si nivel): da/mediu
 • Certificat de membru OAMGMAM

Calendarul de desfasurare a concursului:

 • 02.2024 – publicarea anuntului
 • 02.2024-26.02.2024, ora 10:00 – termenul de depunere a dosarelor;
 • 02.2024, ora 12:00 - selectia dosarelor de inscriere la concurs;
 • 02.2024, ora 12:00 – afisarea rezultatelor selectiei dosarelor ;
 • 02.2024, ora 15:00- termen de depunere a contestatiilor;
 • 02.2024, ora 12:00- afisare rezultatelor solutionarii contestatiilor;
 • 03.2024, ora 10:00 – proba scrisa;
 • 03.2024, ora 12:00 -afisare rezultatelor de la proba scrisa;
 • 03.2024, ora 15:00 -termen de depunere a contestatiilor;
 • 03.2024, ora 10:00 - afisare rezultatelor solutionarii contestatiilor;
 • 03.2024, ora 10:00 - interviul;
 • 03.2024, ora 14:00 - afisarea rezultatului de sustinere a interviului;
 • 03.2024, ora 10:00 -termen de depunere a contestatiilor;
 • 03.2024, ora 14:00 - afisare rezultatelor solutionarii contestatiilor;
 • 03.2024, ora 12:00- afisarea rezultatelor finale

Dosarele se inscriere se depun in perioada 09.02.2024 – 26.02.2024, la sediul Spitalului Orasenesc Bararolt, Str.Kossuth Lajos , nr.202, biroul RUNOS,de luni pana vineri in intervalul orar 08:00-14:30.

Tematica si Bibliografia postului este anexa la prezentul anunt si se poate consulta pe pagina de internet al spitalului, www.spitbar@spitbar.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la biroul RUNOS aflat la sediul unitatii din orasul Baraolt, str.Kossuth Lajos, nr.202 , tel.0267377600. int.123.

Tematica și bibliografia

Tematica și Bibliografia pentru ocuparea prin concurs a postului de asistent medical generalist de ¼ normă pentru activitate de supraveghere prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale

 1. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.875 din 29 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 914/26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 695 din 15.08.2006 cu modificările și completările ulterioare;
 3. Codul de etică și deonatologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naționale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.560 din 12 august 2009;
 4. Ordinul ministrului sănătății nr.1226 din 3 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestioanarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.855 din 18 decembrie 2012;
 5. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/19 august 2016, pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și intrepretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru deezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare, publicat îm MonitorulOficial al României, partea I, nr.681 din 2 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/30.09.2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicali în unitățile sanitare;
 7. Ordinul ministrului sănătății nr. 1410/12.12.2016 , privind aplicarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, publicat în Monitorul Oficial al României nr.1009/15 decembrie 2016;

Manager
Vancza Gabriella